Rada Parafialny

Rada Parafialna składa się z grupy parafian, którzy działają jako ciało konsultacyjne służąc Księdzu Proboszczowi w duchu wzajemnego uznania, miłości i dialogu. Rada nie zarządza parafią, ale wnosi ważny głos do wszystkich działań duszpasterskich. Do obowiązków Rady Parafialnej należy współpraca w budowaniu parafii jako żywego świadka wspólnoty chrześcijańskiej poprzez opiniowanie i sugestie dotyczące usprawnienia działalności duszpasterskiej parafii. Działalność Rady Parafialnej powinna zachęcać do rozwoju życia chrześcijańskiego i zaangażowania parafii w niesienie pomocy duchowej i materialnej oraz głoszenia Ewangelii wszystkim członkom wspólnoty. Rada Parafialna funkcjonuje w tym duchu od samego początku, szczególnie w pierwszych latach tworzenia wspólnoty, budowania kościoła i Centrum Jana Pawła II, a także w okresie programu Odnowy w Duchu Świętym i podczas napływu fali imigracji z Polski do Kanady. Obecny skład Rady Parafialnej odzwierciedla aktualne potrzeby naszej parafii i zespołu duszpasterskiego.

Dodatkowych informacji udzielają:
O. Jacek Nosowicz: (905) 848-2420
Michał Kasprzak: (905) 614-1560

Komitet Finansowy

Zgodnie z Prawem Kanonicznym i zaleceniami adhortacji apostolskiej „Christifideles laici” Jana Pawła II, świeccy katolicy służą parafii swoim doświadczeniem i wiedzą zawodową w zakresie finansów, administracji i zarządzania majątkiem. Celem Komitetu Finansowego jest pomoc Proboszczowi parafii w zarządzaniu doczesnymi sprawami parafialnymi. Proboszcz ma obowiązek sięgać po poradę i konsultować się z Komitetem Finansowym w sprawach takich jak zatrudnienia stałych i tymczaowych pracowników, budowa, remont lub rozbiórka nieruchomości, przeznaczenie pomieszczeń i budynków oraz finanse parafii. Komitet Finansowy funkcjonuje zgodnie z normami wydanymi przez Archidiecezję Toronto.

Dodatkowych informacji udziela o. Jacek Nosowicz: (905) 848-2420

Komisja Kościelna

Komisja Kościelna jest najbardziej widoczną grupą w naszej wspólnocie. Członkowie Komisji to panowie i panie, którzy zostali powołani do pełnienia posług przy kościele. To ludzie, którzy cieszą się szczególnym uznaniem i poważaniem pośród wspólnoty parafialnej. W swojej posłudze za mistrza swojego uważają Chrystusa Pana, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, ale aby służyć. Członkowie komitetu są wizytówką naszej parafii, albowiem są odpowiedzialni za witanie parafian przy wejściu do kościoła, służenie pomocą osobom starszym i potrzebującym, zbieranie ofiar w czasie Mszy Św. oraz nadzorowanie gospodarczego wymiaru naszej wspólnoty. Członkowie Komisji Kościelnej chętnie współpracują z innymi organizacjami przy parafii. Swoją pracę spełniają z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem. Obecnie Komisja Kościelna liczy ponad 50 członków.

Szczegółowych informacji udziela: Henry Bielecki (289) 805-3049 lub [email protected]