Apostolstwo Rycerstwa Niepokalanej

Jest to ruch maryjno-apostolski, zainicjonowany przez o. Maksymiliana Marię Kolbe. Jego członkowie zawierzają swoje życie Niepokalanej, oddają się bezgranicznie Maryi, by pełnić Jej wolę, i zabiegają o to, by Chrystus królował w ich sercu i w sercu każdej innej osoby. W Rycerstwie Niepokalanej główny nacisk kładziony jest na modlitwę, liturgię, rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej i propagowanie czasopism katolickich.

Kontakt: O. Proboszcz, J. Prymicz: (416) 662-8962

Ruch Matek w Modlitwie

Powstał w Anglii w 1995 r. pod nazwą Mothers Prayers z inicjatywy dwóch świeckich kobiet: Veroniki Williams i jej bratowej Sandry. Jest przeznaczony dla matek (biologicznych, duchowych, chrzestnych) pragnących wspólnie modlić się za dzieci powierzając je opiece Boga. Charyzmat ruchu to całkowite powierzanie dzieci przez matki Jezusowi, w głębokiej wierze, że On kocha je najgłębiej i dla każdego z nich ma piękny plan. Matki w Modlitwie to ruch ekumeniczny. Obejmuje nie tylko wspólnoty katolickie, ale także prawosławne i protestanckie. To inicjatywa świeckich i do świeckich w znacznej mierze adresowana. Obecnie ruch działa już w ok. 110 krajach świata. W Polsce pojawił się już w 2002 r. i jest ich już ponad 80. W naszej parafii jest to nowa grupa, która spotka się w każdy wtorek w salce Siostry Faustyny po wieczornej Mszy Św. Inf. Ewa Ciesielka, (416) 908-6152 lub (905) 67 9227.

Adoremus

Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS serdecznie zaprasza w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Św. wieczornej 20:00-21:30 na spotkanie z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. W programie czuwania radosne uwielbienie Boga, katecheza, modlitwa Słowem Bożym, modlitwa o uzdrowienie i indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Rodzina Różańca Świętego

Rodzina Różańca Świętego jest wspólnotą modlitewną złożoną z „Róż Różańcowych”, a każda z nich składa się z 20 osób. Każdy członek tej wspólnoty codziennie odmawia przynajmniej jedną tajemnicę różańca. W naszej parafii modli się w ten sposób 60 „Róż” (tj. 1200 osób). Rodzina Różańca Świętego została założona w 1981 r. przez grupę parafian, którzy spotykali się w domach prywatnych pod przewodnictwem Sr. Alicji Kwiecień, aby odmawiać różaniec. W miarę wzrostu zainteresowania formalna struktura Rodziny Różańcowej została przyjęta w 1986 roku.

Do obowiązków członków Żywego Różańca należą: codzienne odmawianie dziesiątki różańca, udział w comiesięcznych wymianach tajemnic różańcowych, regularne przyjmowanie Najświętszych Sakramentów i udział w comiesięcznych procesjach do Ogrodu Różańcowego od maja do października. Ponadto członkowie powinni głosić kult Maryi poprzez żywy przykład i dzieła apostolskie oraz odważnie bronić wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.

Różaniec Święty odmawia się w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 8:00 i przed Mszą Świętą wieczorną czyli o 18:30. W soboty odmawia się go tylko po porannej Mszy św. Różaniec prowadzą członkowie poszczególnych Róż. Wymiana tajemnic ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o 8:00 (grupa polska) i 9:30 (grupa angielska) gdzie członkowie otrzymują również papieskie intencje modlitewne na nadchodzący miesiąc.

Zarówno angielską jak i polską grupę różańcową prowadzi pan Jan Prymicz: (416) 662-8962

Kościół Domowy

Początki Domowego Kościoła w naszej parafii sięgają 1989 roku. Pierwszym moderatorem tego ruchu był o. Teofil Szendzielarz, który przez wiele lat był odpowiedzialny za „Kręgi” Domowego Kościoła w Mississauga. Domowy Kościół koncentruje się na duchowości w związkach małżeńskich i dążeniu do bycia bliżej Boga poprzez jedność współmałżonków. Jest to ruch, którego celem jest pomoc małżeństwom sakramentalnm w budowaniu prawdziwej jedności ze sobą, tworząc w ten sposób optymalne warunki do wychowywania dzieci w duchu chrześcijaństwa. Członkowie Domowego Kościoła starają się odnawiać swoje związki i rodzinę, żyjąc Słowem Bożym, uczestnicząc w modlitwie jako w osobistym spotkaniu z Chrystusem, naszym Zbawicielem, żyjąc życiem sakramentalnym przez udział w Eucharystii, dając innym świadectwo osobistej relacji z Chrystusem i wykorzystując swoje talenty dla służby wspólnocie parafialnej.

Dzięki tym praktykom członkowie zbliżają się do Boga i są w stanie żyć duchem związku małżeńskiego. Comiesięczne spotkania Kręgu Rodzin obejmują dzielenie się radościami i problemami codziennego życia, modlitwę i dzielenie się Słowem Bożym poprzez czytanie Pisma Świętego lub rozważanie Tajemnic Różańcowych.

Kolbe Mama

Bez względu na to, czy jesteś matką oczekującą narodzin pierszego dziecka czy matką, której dzieci opuściły dom, ta grupa jest dla Ciebie. Celem grupy jest pomóc nam przejść przez życie w świetle wiary katolickiej, dzieląc się doświadczeniami poprzez przyjaźń i modlitwę. Na spotkaniach poruszamy tematy związane z macierzyństwem, wymieniamy się doświadczeniami i nadziejami w życiu rodzinnym i zawodowym. Korzystamy z materiałów katolickich specjalnie przeznaczonych do tego celu. Spotkania prowadzą do wzajemnej akceptacji i pomagają wzmocnić więź między członkami naszej wspólnoty parafialnej. Patronem grupy jest św. Rita. Spotkania odbywają się co drugi piątek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej w sali Siostry Faustyny. Aby uzyskać więcej informacji wyślij email na adres: [email protected]

Apostolat Złota Róża

Apostolat Złota Róża jest wspólnotą osób świeckich, które w duchu miłości i odpowiedzialności za Kościół, otaczają modlitewną opieką kapłanów i osoby konsekrowane oraz troszczą się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Powstanie Apostolatu jest odpowiedzią na prośbę św. Jana Pawła II, który – zarówno w adhortacji posynodalnej Pastores dabo vobis – jak i w licznych przemówieniach, homiliach oraz spotkaniach z wiernymi wzywał do modlitwy w intencji powołanych do kapłaństwa.

Apostolat „Złota Róża” w naszej parafii istnieje od 4 października 2012, a jej pierwszym opiekunem duchowym był o. Proboszcz, Janusz Błażejak OMI. Obecnie duchową opiekę sprawuje s. Halina Pierożak MChR.

W naszej parafii istnieje 6 Złotych Róż. Każdą „ZŁOTĄ RÓŻĘ” stanowi grupa 21-osobowa. Każda z osób w wybranym przez siebie dniu (wypadającym co 3 tygodnie) ustalonym z animatorem, rozważa jedną tajemnicę RÓŻAŃCA i KORONKĘ do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. W tymże dniu każda z osób ofiarowuje dowolny post (wyrzeka się czegoś z pokarmów, zbytecznych rozmów, filmów itp.) w intencjach Apostolatu „Złota Róża”. W tych intencjach można ofiarować udział we Mszy św., adorację Najświętszego Sakramentu, cierpienie, pracę, akty strzeliste itp. (wg uznania).

Cała wspólnota spotyka się na adoracji i Mszy Św. w pierwszy czwartek miesiąca, po której następuje spotkanie formacyjne i towarzyskie. Prosimy o kontakt z Siostrą Haliną Pierożak o dalsze informacje.